نرم افزار واحد خدمات مهندسی

کارتابل دفاتر طراحی ویژه سال 1394

نام کاربری :
رمز عبور :
جهت آسودگی مسئولین محترم دفاتر :
رمز عبور  دفتر شما ، همان رمز عبور کارتابل مهندسی مسئول دفتر می باشد.

جهت تغییر رمز عبور به صورت خودکار  111 را به شماره 30007304 از طریق تلفن همراه مسئول دفتر ارسال نمایید .
آخرین تغییرات برنامه  دی 1394
+  رمز عبور دفاتر همان رمز عبور کارتابل مهندسی مسئول دفتر است